Izdelava elaboratov dimenzioniranja voziščnih konstrukcij

Na podlagi terenskih in laboratorijskih raziskav izdelamo dimenzioniranje voziščnih konstrukcij za novogradnje cest in za rekonstrukcije obstoječih cest. Elaborat vključuje dimenzioniranje, predlog izvedbe in izbor materialov za posamezne plasti voziščne konstrukcije.

Raziskave za dimenzioniranje voziščnih konstrukcij novih cest praviloma obsegajo sondažne razkope z meritvami nosilnosti tal, raziskave za ugotovitev ustreznih ukrepov na obstoječih cestah pa tudi raziskave za ugotovitev sestave obstoječe voziščne konstrukcije (razkopi ob ali na vozišču, vrtine asfaltnega jedra) in laboratorijske raziskave vgrajenih nevezanih materialov in asfaltov. Na podlagi ugotovitev izdelamo predlog tehnično ustrezne, a čimbolj racionalne obnove vozišča (preplastitev, delna zamenjava vgrajenih materialov ali zamenjava voziščne konstrukcije v celoti).