Projektiranje gradbenih konstrukcij

Izdelujemo projektno dokumentacijo predvsem za geotehnične konstrukcije za vse faze projektiranja (IDP, PGD, PZI, PID). To so različne podporne in oporne konstrukcije v sklopu prometne infrastrukture, zunanje ureditve, sanacije usadov in plazov (stalne konstrukcije) konstrukcije za varovanje gradbenih jam (začasne konstrukcije), ukrepi za izboljšanje tal in temeljenje objektov. Z izborom vrste konstrukcije in umestitvijo v naravno okolje se prilagajamo geološkim značilnostim področja, hkrati pa v največji možni meri težimo k sonaravnem izgledu konstrukcije, da je ta v naravnem okolju čimmanj moteča.

Podporne in oporne konstrukcije:

 • težnostne oporne in podporne konstrukcije (npr. kamnite zložbe, AB zidovi različnih oblik, gabioni),

 • vpete oporne in podporne konstrukcije (npr. nesidrane, sidrane ali razpirane pilotne stene, zagatnice, jet-grouting)

 • različne sidrane konstrukcije (sidrani AB zidovi, sidrani AB slopi in brane),

 • izvedba nasipov iz armirane zemljine,

 • različne površinske zaščite brežin (obrizgi, mreže, vegetativne zaščite),

 • ureditev odvodnjavanja kot samostojen ukrep ali v sklopu podpornih konstrukcij (drenaže, drenažna rebra, površinska odvodnja,…).

geo-konstrukcija
projektiranje-geo-konstrukcij

Ukrepe za izboljšanje tal predpišemo glede na specifičnost geološke sestave, objekta (zahteve glede nosilnosti, dopustnih posedkov, hitrosti gradnje) in časovnih ter finančnih okvirjev. Nekaj tipičnih ukrepov za izboljšanje tal:

 • predobremenilni nasipi,

 • zamenjava tal,

 • gruščnati in apneni slopi,

 • jet-grouting,

 • vertikalne drenaže,

 • drenažna rebra,…